Meest gestelde vragen

Voorwaarden

 • Wat zijn de algemene voorwaarden?

  Artikel 1. Toepasselijkheid

  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de MovieMagicStore zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

  1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de MovieMagicStore worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de MovieMagicStore ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

   

  Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

  2.1 Alle aanbiedingen van de MovieMagicStore zijn vrijblijvend en de MovieMagicStore behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijzen en productinformatie zijn onder voorbehoud en aan verandering onderhevig. De MovieMagicStore is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de informatie op deze site.

  2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de MovieMagicStore. De MovieMagicStore is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de MovieMagicStore dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

  2.3 Een aantal van de producten wordt mogelijk aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

   

  Artikel 3. Prijzen en betalingen

  3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro s, inclusief BTW en exclusief behandelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

  3.2 Betaling dient te geschieden middels de daardoor beschikbaar gestelde betalingswijzen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

  3.3 Indien de MovieMagicStore haar vordering ter incasso uitbesteedt (bijvoorbeeld bij overschrijding van de betalingstermijn), bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van de MovieMagicStore om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

  3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de MovieMagicStore gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

  3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de MovieMagicStore.

   

  Artikel 4. Levering

  4.1 Voorradige artikelen worden binnen enkele werkdagen na ontvangen betaling verzonden. Vanwege de grote vraag kan het echter voorkomen dat er een wachttijd op een product zit. Bestellingen kunnen in delen verzonden worden indien niet alles direct op voorraad is. Hiervoor worden geen extra verzendkosten gerekend. De door de MovieMagicStore opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

  4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

   

  Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

  5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de MovieMagicStore verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

   

  Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

  6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de MovieMagicStore geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

  6.2 De MovieMagicStore garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

   

  Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

  7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de MovieMagicStore daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail, en duidelijk omschreven kennis te geven.

  7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de MovieMagicStore de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Het verzenden van deze producten geschiedt voor uw eigen rekening, tenzij anders afgesproken.

  7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan de MovieMagicStore te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking (indien aanwezig) niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

   

  Artikel 8. Bestellingen/communicatie

  8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de MovieMagicStore, dan wel tussen de MovieMagicStore en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de MovieMagicStore, is de MovieMagicStore niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de MovieMagicStore.

   

  Artikel 9. Overmacht

  9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de MovieMagicStore ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de MovieMagicStore gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de MovieMagicStore kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

   

  Artikel 10. Diversen

  10.1 Wanneer door de MovieMagicStore gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de MovieMagicStore deze Voorwaarden soepel toepast.

  10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de MovieMagicStore in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de MovieMagicStore vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

  10.3 De MovieMagicStore is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

   

  Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 • Wat doet Magical Gifts met mijn gegevens?

  Magical Gifts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Magical Gifts zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

   

  Magical Gifts gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres en afleveradres nodig om je bestelling uit te voeren. Met je toestemming gebruiken wij je gegevens om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je afmelden via je persoonlijke Magical Account.

   

  Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij Magical Gifts. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan.

   

  Kortom, je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.